(1)
Kazantayev, K.; Набиев, Е.; Nabiyev, D.; Baubekov, Z.; Aubakirov, M.; Muradov, M.; Abujazar, U.; Alkhojayev, S.; Aubakirova, S.; Tezekbaev, K. Clinical Observation of Patients With Fractures of the Proximal Humerus Bone in Kazakhstan. Ethiop Med J 2023, 61.